TIC Įstatai


Didesnis žemėlapio vaizdas

PATVIRTINTA

Trakų rajono savivaldybės tarybos

2015 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. S1-83

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS

TRAKŲ TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO ĮSTATAI

 

                   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Viešoji įstaiga Trakų turizmo informacijos centras (toliau – Centras ) yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris tenkina viešuosius interesus, teikdamas turizmo informacijos ir kitas su turizmo susijusias paslaugas privatiems asmenims.
 2. Centro pavadinimas – Trakų turizmo informacijos centras.
 3. Centro teisinė forma – viešoji įstaiga.
 4. Centro buveinė: Karaimų g. 41, LT-21104 Trakai, Trakų rajono savivaldybė, Lietuvos Respublika.
 5. Centro steigėja ir savininkė yra Trakų rajono savivaldybė, Centro savininko teises ir pareigas įgyvendina Trakų rajono savivaldybės taryba.
 6. Centras yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas banke.
 7. Centras yra ribotos civilinės atsakomybės. Pagal savo prievoles Centras atsako tik savo turtu. Steigėjas pagal Centro prievoles atsako tik ta suma, kuria įmokėjo į Centro turtą. Centras neatsako už steigėjo įsipareigojimus.
 8. Centras turi teisę gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.
 9. Centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
 10. Centro veiklos trukmė yra neterminuota.

 

 1. CENTRO VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS

 

 1. Centro veiklos tikslai:

11.1. turizmo informacinių ir rinkodaros paslaugų plėtra Trakų rajone, turizmo rajone skatinimas, turizmo išteklių reprezentavimas Lietuvoje ir užsienyje.

11.2. tenkinti viešuosius interesus, vykdyti visuomenei naudingą veiklą mokymo ir konsultavimo paslaugų teikimo, projektų Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti rengimo bei įgyvendinimo srityse, kitą įstatymų bei kitų teisės aktų nedraudžiamą visuomenei naudingą veiklą, teikiant viešąsias paslaugas turizmo verslui, skatinti naujo turizmo verslo kūrimąsi, padėti jau veikiantiems smulkiojo ir vidutinio turizmo verslo subjektams plėtoti veiklą, prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų, didinti jų veiklos konkurencingumą ir efektyvumą.

 1. Pagrindiniai Centro veiklos uždaviniai:

12.1. rinkti, kaupti ir nemokamai teikti turizmo informaciją apie Trakų rajone esančias turizmo paslaugas, lankomus objektus ir vietoves;

12.2. rengti, leisti ir platinti kartografinius leidinius apie turizmo paslaugas, objektus, vietoves, turistinius maršrutus;

12.3. vykdyti aktyvią Trakų rajono turizmo rinkodarą, skatinančią vietinio ir atvykstamojo turizmo plėtrą;

12.4. populiarinti Trakų rajoną Lietuvoje ir užsienyje, kurti patrauklų ir svetingą jo įvaizdį;

12.5. reprezentuoti Trakų rajono turizmo išteklius tarptautinėse turizmo misijose, konferencijose, parodose;

12.6. skatinti Trakų rajono turizmo paslaugų plėtrą, siekiant efektyviai išnaudoti turistinį potencialą (paveldo, gamtos, rekreacinius, žmogiškuosius išteklius;

12.7.  stiprinti turizmo verslo paslaugų sektoriaus bendradarbiavimą, turizmo rinkodaros priemones, kurios yra patvirtintos Trakų rajono savivaldybės strateginės veiklos ir plėtros planuose;

12.8 dalyvauti įvairiose respublikinėse ir tarptautinėse turizmo plėtros programose, projektuose;

12.9. palaikyti bendradarbiavimo ryšius su seniūnijomis, įvairiomis turizmo, kultūros, pramogų paslaugas teikiančiomis institucijomis ir verslininkais;

12.10. skleisti etnokultūrines regiono tradicijas;

12.8. kartu su užsienio partneriais rengti ir vykdyti įvairius turizmo  veiklos projektus.

 1. Centras, įgyvendindami tikslus, gali užsiiminėti šiomis veikomis (veiklos sritys ir rūšys pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 RED):

13.1. leidybinė veikla;

13.2. kitas spausdinimas;

13.3. įrašytų laikmenų tiražavimas;

13.4. raštinės reikmenų, knygų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse;

13.5. laikraščių ir raštinės reikmenų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse;

13.6. suvenyrų, meno dirbinių ir religinių reikmenų specializuota mažmeninė prekyba;

13.7. kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse;

13.8. poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla;

13.9. kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi veikla;

13.10. informacinių paslaugų veikla;

13.11. viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla;

13.12. užsakomųjų informacinių paslaugų centrų veikla;

13.13. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla;

13.14. kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla.

 1. Centras gali užsiimti ir kita veikla, kuri yra susijusi su Centro veiklos tikslais ir neprieštarauja Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymui bei kitiems Lietuvos Respublikos teisės aktams.
 2. Veiklą, kuri yra licencijuojama arba vykdoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gavus leidimus, Centras gali vykdyti tik gavus atitinkamus leidimus ar licencijas.

 

                   III. ASMENS TAPIMO NAUJU DALININKU TVARKA

 

 1. Asmuo gali tapti nauju dalininku, jį priėmus dalininku arba jam įgijus (paveldus, nupirkus ar kitais būdais įgijus) dalininko teises. Centro dalininku gali būti fizinis ar juridinis asmuo, kuris Viešųjų įstaigų įstatymo ir šių įstatų nustatyta tvarka yra perdavęs  steigėjo ir Centro savininko nustatytą įnašą ir turi šio įstatymo ir šių įstatų nustatytas dalininko teises, taip pat asmuo, kuriam dalininko teisės yra perleistos įstatų ar įstatymų nustatyta tvarka.
 2. Jeigu Centro dalininkas yra vienas asmuo, jis vadinamas Įstaigos savininku ir jo raštiški sprendimai prilyginami Įstaigos visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimams.
 3. Įstaigos dalininkų įnašai gali būti pinigai, materialusis ir nematerialusis turtas.
 4. Asmuo ( fizinis ar juridinis) priimamas dalininku tokia tvarka:

19.1. pageidaujantis tapti dalininku asmuo pateikia Centro direktoriui prašymą jo tapti. Asmens prašyme turi būti nurodyti juo duomenys (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, atstovo vardas, pavardė), išreikštas pritarimas Centro veiklos tikslams ir nurodytas asmens numatomas įnašas į dalininkų kapitalą, šio įnašo dydis (kai numatomas įnašas – pinigais) ar vertė (kai numatomas įnašas  – materialusis ar nematerialusis turtas) (eurais) ir įnašo perdavimo Centrui terminas;

19.2. asmuo dalininku priimamas visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu;

19.3. visuotiniam dalininkų susirinkimui priėmus sprendimą priimti dalininką, pageidavęs dalininku tapti asmuo juo tampa, per 30 dienų nuo visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimo priėmimo dienos perdavęs Centrui savo prašyme nurodytą įnašą. Turtinis įnašas perduodamas Centro turto perdavimo aktu.

 1. Dalininko teisės įgijęs asmuo dalininku tampa tokia tvarka:

20.1. apie tai, kad įgijo dalininko teises, raštu praneša Centro direktoriui ir kartu pateikia jam dalininko teisių įgijimą liudijantį dokumentą ar jo išrašą.  Pranešime turi būti nurodyta: dalininkas, kurio turėtas dalininko teises asmuo įgijo ( fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė, atstovo vardas, pavardė); dalininko teisių įgijimo data;

20.2. dalininku tapusio asmens įnašo į dalininkų kapitalą vertė atitinka dalininko teises perleidusio dalininko turėtų įnašų vertę.

 1. Pageidavusiam tapti dalininku asmeniui atlikus šių Įstatų 19.3 papunktyje nurodytus ar dalininko teise įgijusiam asmeniui atlikus šių Įstatų 20.1. papunktyje nurodytus veiksmus, Centro direktorius  per 2 darbo dienas įrašo naują dalininką ir jo įnašo vertę į Centro dokumentus, atsižvelgdamas atitinkamai į šių Įstatų  19.3 papunkčio nuostatas ar 20.1. papunktyje nurodytuose dokumentuose nurodytą dalininko teisių įgijimo datą ir  20.2 papunkčio nuostatas.
 2. Atlikus šių Įstatų 21 punkte nurodytus veiksmus, naujam dalininkui išduodamas jo įnašų vertę patvirtinantis dokumentas.
 3. Centro dalininkas turi tokias neturtines teises:

23.1. dalyvauti ir balsuoti Centro visuotiniame dalininkų susirinkime;

23.2. susipažinti su Centro dokumentais ir gauti visą Centro turimą informaciją apie veiklą  Centro buveinėje per 7 darbo dienas nuo rašytinio prašymo pateikimo direktoriui dienos;

23.3. kreiptis į teismą su ieškiniu dėl visuotinio susirinkimo ar kitų Centro organų sprendimų ir veiksmų panaikinimo, jeigu jie prieštarauja teisės norminiams aktams, įstatams ir Centro veiklos tikslams;

23.4. kreiptis į teismą su ieškiniu dėl uždraudimo Centro valdymo organams arba nariams ateityje sudaryti sandorius, prieštaraujančius Centro veiklos tikslams arba pažeidžiančius Centro valdymo organo kompetenciją;

23.5. kitas įstatymuose ir įstatuose nustatytas neturtinės teisės.

 1. Centras neatsako pagal savo dalininkų prievoles, o dalininkai neatsako pagal Centro prievoles, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.
 2. Centro dalininkas turi tokias turtines teises:

25.1. Centro dalininkas turi teisę gauti likviduojamo centro turto dalį, neviršijančią jo įnašo vertės, jeigu patenkinus visus kreditorių reikalavimus lieka Centro turto.

25.2. palikti testamentu, parduoti ar kitokiu būdu perleisti savo turto dalį kitiems asmenims.

                   IV. DALININKO TEISIŲ  PARDAVIMO  KITIEMS   ASMENIMS  TVARKA

 

 1. Apie ketinimą parduoti savo dalininko teises dalininkas turi raštu pranešti Centro direktoriui (kartu nurodyti dalininko teisių pardavimo kainą) ar kitos sąlygos (jeigu jos egzistuoja), numatomo perleidimo data. Gavęs tokį prašymą Centro direktorius per 5 darbo dienas privalo apie tai informuoti likusius Centro dalininkus (kartu nurodo dalininką, kuris parduoda dalininko teises, ir dalininko teisių pardavimo kainą) Įstatų 34 punkte nurodytų būdų ir šių Įstatų nustatyta tvarka šaukia visuotinį dalininkų susirinkimą sprendimui dėl Centro dalininko, kuris pirktų parduodamas dalininko teises, priimti.
 2. Pirmenybės teisę įsigyti ketinamas parduoti Centro turto dalis pagal sąlygas, nurodytas direktoriui pateiktame pranešime (26 punktas), turi visi likusieji Centro dalininkai. Jeigu norą įsigyti šias Centro turto dalis pareiškia daugiau nei vienas Centro dalininkas, ketinamos parduoti turto dalys paskirstomos proporcingai norą pirkti pareiškusių Centro dalininkų valdomoms Centro turto dalims, jeigu šie Centro dalininkai nesusitarė kitaip.
 3. Visuotiniame dalininkų susirinkime paaiškėjus, kad už nustatytą kainą dalininko teisių neperka ne vienas Centro dalininkas, dalininko teises ketinantis parduoti dalininkas gali jas parduoti kitam asmeniui.
 4. Jeigu Centro dalininkas yra vienas asmuo, dalininko teisės parduodamos šio dalininko pasirinktam fiziniam ar juridiniam asmeniui, Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimu.
 5. DALININKŲ ĮNAŠŲ PERDAVIMO CENTRUI  TVARKA

 

 1. Dalininko įnašai perduodami Centrui tokia tvarka:

30.1. pinigai įnešami į Centro sąskaitą;

          30.2. materialusis ir nematerialusis turtas Centrui perduodamas surašant turto perdavimo aktą. Aktą pasirašo turtą perduodantis asmuo (steigėjas, dalininkas, dalininku tapti pageidaujantis asmuo) ir Centro direktorius. Kartu su perduodamu turtu Centrui pateikiama ir šio turto vertinimo ataskaita, kuri turi būti sudaryta ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius iki turto perdavimo Centrui; turto vertinimas atliekamas  perduodamo turto savininko lėšomis.

 

 1.     CENTRO ORGANAI  

 

 1. Centro organai yra šie:

31.1. visuotinis dalininkų susirinkimas (toliau –  visuotinis susirinkimas);

 1. 2. vienasmenis Centro valdymo organas – centro vadovas (direktorius).
 2. Kolegialūs valdymo organai Centre nesudaromi.
 3. Centras įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus. Centras negali įgyti civilinių teisių ir pareigų per savo dalininkus.

                

            VII. VISUOTINIO DALININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, SUŠAUKIMO TVARKA, SPRENDIMŲ PRIĖMIMO TVARKA

 1. Centro visuotiniai dalininkų susirinkimai šaukiami ne mažiau kaip 1/3 dalininkų arba direktoriaus iniciatyva. Direktorius nuo iniciatyvos teisę turinčių asmenų raštiško prašymo gavimo dienos per 30 dienų turi sušaukti visuotinį dalininkų susirinkimą. Direktorius ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio dalininkų susirinkimo dienos praneša kiekvienam dalininkui išsiųsdamas registruotą laišką adresu, kurį dalininkas nurodęs Centrui, arba elektroninio ryšio priemonėmis.
 2. Metiniai susirinkimai šaukiami centro direktoriaus iniciatyva kasmet per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.
 3. Visuotiniame dalininkų susirinkime kiekvienas dalininkas turi vieną balsą.

37 Visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių susirinkime balsų daugumą, išskyrus šios sprendimus, kurie priimami ne mažiau kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių dalininkų balsų:

37.1. sprendimą dėl Centro reorganizavimo, ir reorganizavimo sąlygų tvirtinimo;

37.2. sprendimą pertvarkyti Centrą;

37.3. spendimą likviduoti Centrą ar atšaukti jo likvidavimą.

 1. Visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencija:

38.1. keisti ir papildyti įstatus;

38.2. priimti sprendimus pakeisti Centro buveinę;

38.2. nustatyti privalomas veiklos užduotis;

38.3. pavesti  Centro direktoriui  nustatyti paslaugų,  darbų bei produkcijos kainas ir tarifus bei jų apskaičiavimo taisykles, jeigu to nenustato Vyriausybė;

38.4. nustatyti Centro vidaus kontrolės tvarką;

38.4. tvirtinti Centro biudžetinio finansavimo programas, jų išlaidų sąmatas;

38.5. steigti Centro filialus ir atstovybes, reorganizuoti ir likviduoti filialus bei atstovybes;

38.6. priimti sprendimą dėl Centro reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų tvirtinimo;

38.7. priimti sprendimą pertvarkyti Centrą;

38.8. priimti sprendimą likviduoti Centrą ar atšaukti jo likvidavimą;

38.9. priimti sprendimą dėl audito atlikimo ir parinkti audito įmonę ar auditorių;

38.10. priimti sprendimą dėl Centro nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutartį ar įkeitimo;

38.11. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

.   38.12. spręsti kitus įstatymuose ir Centro įstatuose visuotinio dalininko susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.

 

VIII. CENTRO VADOVO SKYRIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA, JO KOMPETENCIJA

 1. Centro turi administracijos vadovą – direktorių.
 2. Centro direktorius veiklą organizuoja ir veikia Centro vardu santykiuose su kitais asmenimis, vadovaudamasis šiais Įstatais, pareiginiais nuostatais ir Centro visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimais.
 3. Centro direktorius į darbą priimamas viešo konkurso būdu. Viešą konkursą organizuoja savivaldybės meras. Centro direktorių skiria ir atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina ir jam skiria nuobaudas savivaldybės meras. Centro direktorius pradeda eiti pareigas nuo paskyrimo dienos, jeigu su juo sudarytoje darbo sutartyje nenustatyta kitaip. Darbo sutartį su Centro direktoriumi sudaro ir nutraukia įstatymų nustatyta tvarka savivaldybės meras. Centro direktorius negali dirbti Centro padalinių ar filialų vadovu.
 4. Centro direktorius:

42.1. organizuoja ir vadovauja Centro veiklai, veikia Centro vardu santykiuose su kitais asmenimis, atstovauja Centrą teisme ir kitose institucijose, atsako už darbo rezultatus, sudaro ir nutraukia darbo sutartis su Centro darbuotojais,  nustato darbuotojų darbo užmokesčio dydį teisės aktų nustatyta tvarka, taiko jiems skatinimo priemones, skiria nuobaudas;

42.2. šaukia visuotinį dalininkų susirinkimą;

42.3. teikia visuotiniam dalininkų susirinkimui tvirtinti Centro pajamų ir išlaidų sąmatą, biudžeto programos lėšų sąmatą, metinių finansinių ataskaitų rinkinį;

42.4. atsako už finansinės atskaitomybės sudarymą, duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui, pranešimą visuotiniam dalininkų susirinkimui apie įvykius, turinčius esminės reikšmės Centro veiklai, informacijos apie Centro veiklą pateikimą visuomenei, viešos informacijos paskelbimą;

42.5. savarankiškai vykdo visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimus;

42.6. tvirtina darbuotojų etatus, vidaus darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareiginius nuostatus, administracijos darbo reglamentą, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus;

42.7. vadovaudamasis šiais įstatais, turi teisę sudaryti Centro sandorius;

42.9. atsako už perduoto pagal panaudos sutartį ir Centro įsigyto turto bei lėšų efektyvų ir racionalų naudojimą;

42.10. išduoda įgaliojimus vykdyti toms funkcijoms, kurios yra jo kompetencijoje;

42.11. nustato paslaugų, darbų, bei produkcijos kainas ir tarifus, jei to nenustato visuotinis dalininkų susirinkimas;

42.11. ne rečiau kaip kartą per metus atsiskaito visuotiniam dalininkų susirinkimui už biudžeto programos lėšų panaudojimą, Centro materialinės bazės kūrimą ir saugojimą;

42.12. inicijuoja Centro įstatų papildymų ir pakeitimų rengimą;

42.14. paskirsto pareigines funkcijas darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą;

42.16. Centro vardu pasirašo dokumentus, savo kompetencijos ribose leidžia įsakymus;

42.17. atidaro ir uždaro Centro sąskaitas banko įstaigose;

42.18. direktorius gali turėti kitų teisių ir pareigų, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, kitiems teisės aktams.

 1. Buhalterinę apskaitą Centre tvarko finansininkas. Finansininko funkcijas pagal sutartį gali atlikti ir kitas juridinis asmuo.

 

 1.             CENTRO FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

 

 1. Centras gali turėti filialus ir (ar) atstovybes. Filialas (atstovybė) yra Centro atskiras padalinys, turintis atskirą buveinę bei atliekantis filialo (atstovybės) nuostatuose nurodytas funkcijas. Filialas (atstovybė) nėra juridinis asmuo, Centras atsako pagal filialo (atstovybės) prievoles ir filialas atsako pagal Centro prievoles. Filialų (atstovybių) skaičius neribojamas. Sprendimą steigti filialą (atstovybę) ir nutraukti jo veiklą priima Centro visuotinis dalininkų susirinkimas (savininkas). Filialas (atstovybė) veikia pagal Centro visuotinio dalininkų susirinkimo (savininko) patvirtintus nuostatus. Filialo (atstovybės) nuostatus keičia ir papildo Centro visuotinis dalininkų susirinkimas (savininkas).

 

 1. CENTRO LĖŠŲ ŠALTINIAI IR JŲ NAUDOJIMO TVARKA

 

 1. Centro turtą sudaro dalininkų turtas, taip pat turtas gautas kaip parama, pagal testamentą, finansiniai ištekliai, kitas teisėtai įgytas turtas. Pagal panaudos sutartį perduotas turtas naudojamas ir valdomas įstatymų ir sutarties nustatyta tvarka tik šiuose įstatuose numatytai veiklai užtikrinti.
 2. Centras gali Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka parduoti, perleisti, išnuomoti, įkeisti ilgalaikį turtą tik visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu.
 3. Sprendimus dėl turto naudojimo organizaciniams ir ūkiniams reikalams priima Centro direktorius pagal savo kompetenciją.
 4. Pardavus susidėvėjusias ar Centro veiklai nereikalingas materialines vertybes, gautas pajamas Centras naudoja įstatuose numatytai veiklai užtikrinti.
 5. Centras gali įsigyti ilgalaikį ir trumpalaikį turtą. Turtas įsigyjamas Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymų nustatyta tvarka. Centro įsigytas turtas naudojamas šiuose įstatuose numatytai veiklai užtikrinti ir plėtoti.
 6. Centro lėšų šaltiniai:

50.1. steigėjo įnašai;

50.2. valstybės ir savivaldybių biudžetų tiksliniai asignavimai;

50.3. Lietuvos ir užsienio fondų asignavimai;

50.4. kitų institucijų asignavimai;

50.5. pajamos už suteiktas paslaugas ir atliktus sutartinius darbus;

50.6. lėšos gautos kaip parama, dovana, taip pat gautos pagal testamentą;

50.7. palūkanos, mokamos už bankuose saugomas Centro lėšas;

50.8. skolintos lėšos;

50.9. kitos teisėtai įgytos lėšos.

 1. Centro lėšos gali būti naudojamos:

51.1. paprastosioms ir nepaprastosioms išlaidoms padengti;

51.2. darbo grupėms, rengiančioms teisės aktų projektus, apmokėti;

51.3. kitoms išlaidoms šiuose įstatuose numatytai veiklai užtikrinti.

 1. Lėšos, gautos kaip parama, taip pat pagal testamentą yra naudojamos paramos teikėjo arba testatoriaus nurodymu įstatuose numatytai veiklai užtikrinti. Šios lėšos turi būti laikomos atskiroje Centro lėšų sąskaitoje.
 2. Lėšoms, gaunamoms iš Lietuvos valstybės ar savivaldybių biudžetų bei fondų, panaudoti turi būti sudaryta išlaidų sąmata. Lėšoms, gaunamoms iš kitų šaltinių, panaudoti išlaidų sąmata sudaroma, jei to reikalauja lėšas suteikiantys subjektai. Lėšų likutis naudojamas sutartyje nurodytiems tikslams.

 

 1. CENTRO VEIKLOS KONTROLĖ

 

 1. Centras pavaldus visuotiniam dalininkų susirinkimui, jų veiklą kuruoja ir koordinuoja Trakų rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyrius.
 2. Valstybės kontrolės institucijos Centro finansinę veiklą kontroliuoja įstatymų nustatyta tvarka.
 3. Centro administracija privalo pateikti valstybės (savivaldybės) kontrolės institucijoms bei audito įmonei ar auditoriui jų reikalaujamus Centro finansinius dokumentus.

 

XII. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE CENTRO VEIKLĄ PATEIKIMO DALININKAMS TVARKA

 

 1. Dalininkui raštu pareikalavus, Centras ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti dalininkui galimybę susipažinti ir/ar pateikti kopijas šių dokumentų: Centro įstatų, metinių finansinių ataskaitų rinkinio, Centro veiklos ataskaitų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio susirinkimo sprendimai, dalininkų sąrašų, kitų Centro dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus.
 2. Centro dokumentai dalininkui pateikiami susipažinti Centro darbo valandomis jo buveinėje ar kitoje Centro direktoriaus nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos dalininkui gali būti siunčiamos registruoti laišku adresu, kurį dalininkas nurodęs Centrui, arba įteikiamos pasirašytinai ar elektroninių ryšių priemonėmis.
 3. Centro dokumentai, jų kopijos ar kita informacija dalininkams pateikiama neatlygintinai.

       

          XIII. VIEŠŲ PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA

 

 1. Kai Centro pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „ Juridinių asmenų vieši pranešimai“ ir Centro interneto svetainėje.
 2. Kiti pranešimai dalininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruoti laišku ar įteikiami pasirašytinai ar elektroninių ryšių priemonėmis, Kai pranešimai dalininkams siunčiami registruotu laišku, jie siunčiami adresu, kurį dalininkas nurodęs Centrui. Skubus pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originaliai tą pačią dieną išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.
 3. Už pranešimų išsiuntimą laiku ar jų įtekimą pasirašytinai atsako Centro direktorius.

 

     XIV. INFORMACIJOS APIE CENTRO VEIKLĄ PATEIKIMO VISUOMENEI  TVARKA

 1. Centro direktorius turi parengti ir pateikti eiliniam visuotiniam susirinkimui praėjusių finansinių metų Centro veiklos ataskaitą. Centro veiklos ataskaita yra viešas dokumentas. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo eilinio visuotinio dalininkų susirinkimo Centro veiklos ataskaita turi būti pateikta juridinių asmenų registrui ir paskelbta Centro interneto svetainėje.
 2. Visais kitais atvejais, kai įstatymai ar kiti teisės aktai numato, kad informacija apie Centro veiklą turi būti vieša, ši informacija atskleidžiama atitinkamų įstatymų ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis, o jei tokia tvarka ir/ar sąlygos nenustatytos – vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais ir skelbiama Centro interneto svetainėje.
 3. CENTRO ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA
 4. Įstatų pakeitimo ir papildymo iniciatyvos teisę turi dalininkas, Centro direktorius.
 5. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo teisės aktų nustatyta tvarka.

XVI. KITOS NUOSTATOS

 1. Centro veiklos ir valdymo klausimai, neaptarti šiuose Įstatuose, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Viešųjų įstaigų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei teisės aktais.

 

_____________________________________


Atgal