Turisto rinkliava


Didesnis žemėlapio vaizdas

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS VIEŠĄJA INFRASTRUKTŪRA NUOSTATAI

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Trakų rajono savivaldybės teritorijos viešąja infrastruktūra nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato vietinę rinkliavą už naudojimąsi Trakų rajono savivaldybės teritorijos viešąja infrastruktūra, jos mokėtojus, dydžius, mokėjimo ir grąžinimo tvarką, lengvatas, rinkimo kontrolę ir atsakomybę.
 2. Šie Nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu, Lietuvos Respublikos turizmo įstatymu.

  II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS
 3. Vietinė rinkliava už naudojimąsi Trakų rajono savivaldybės teritorijos viešąja infrastruktūra (toliau – Rinkliava) – tai Trakų rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti Trakų rajono savivaldybės teritorijoje.
 4. Apgyvendinimo paslaugos gavėjas – fizinis asmuo, kuris atvyksta į Trakų rajono savivaldybės teritoriją ir iš apgyvendinimo paslaugos teikėjo gauna bent vieną nakvynės paslaugą, nepriklausomai nuo paslaugos užsakovo.
 5. Apgyvendinimo paslaugos teikėjas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris teikia viešbučio tipo ar specialaus apgyvendinimo paslaugas.
 6. Vietinės rinkliavos mokėtojas – apgyvendinimo paslaugos teikėjas.
 7. Viešbučio tipo apgyvendinimo paslaugos – apgyvendinimo paslaugos, kurias teikia viešbučiai, moteliai, svečių namai.
 8. Specialaus apgyvendinimo paslaugos – apgyvendinimo paslaugos, kurias teikia, sanatorijos, reabilitacijos centrai, kempingai, turizmo centrai, poilsio namai, jaunimo nakvynės namai, fiziniai asmenys, įsigiję verslo liudijimus (teikia paslaugas, įeinančias į EVRK klases 55.20; 55.30; 55.90) ar užregistravę individualią veiklą, bei kiti specialaus apgyvendinimo paslaugų teikėjai.
 9. Viešoji infrastruktūra – valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausantys statiniai, įranga ir bendro naudojimo želdynai, sudarantys visuomenei galimybę naudoti rajono teritorijoje esančius gamtinius išteklius sveikatinimo, turizmo ir poilsio reikmėms.
 10. Kitos šiuose Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos rinkliavų, turizmo ir kituose rinkliavų įvedimą ir administravimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

         III. RINKLIAVOS DYDIS

 1. Rinkliavos dydis – 1,50 euro privaloma įmoka už asmeniui suteiktą vieną nakvynę.
 2. Rinkliava skaičiuojama nuo apgyvendinimo paslaugos gavėjams suteiktų nakvynių skaičiaus.

  IV.RINKLIAVOS SKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO TVARKA
 3. Rinkliavai apskaičiuoti pildoma vietinės rinkliavos deklaracija (toliau – Deklaracija) (1 priedas).
 4. Deklaraciją pildo vietinės rinkliavos mokėtojas, vadovaudamasis Deklaracijos užpildymo tvarka (2 priedas).
 5. Deklaracijos formą galima gauti Trakų rajono savivaldybės administracijos Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriuje, Trakų seniūnijoje arba rasti Savivaldybės interneto puslapiuose adresais www.trakai.lt bei www.trakuseniunija.lt.
 6. Mokestinis laikotarpis yra ketvirtis, už kurį apskaičiuojama ir sumokama Rinkliava.
 7. Deklaracija turi būti pateikta Trakų rajono savivaldybės administracijos Ekonomi nės analizės, finansų ir biudžeto skyriui raštu mokestiniam laikotarpiui (ketvirčiui) pasibaigus iki kito mėnesio 15 dienos. Už Deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą atsako vietinės rinkliavos mokėtojas įstatymų nustatyta tvarka.
 8. Rinkliava turi būti sumokama mokestiniam laikotarpiui pasibaigus iki kito mėnesio 25 dienos.
 9. Rinkliava sumokama eurais į sąskaitą, nurodytą Deklaracijoje.
 10. Deklaracijos nepateikimas neatleidžia nuo prievolės sumokėti Rinkliavą laiku.V. RINKLIAVOS LENGVATOS
 11. Lengvatos nustatomos Savivaldybės tarybos sprendimu.
 12. 100 procentų lengvata vietinės rinkliavos mokėtojams suteikiama šiems asmenims prie deklaracijos pridėjus sutarčių kopijas:

22.1. asmenims, kuriems medicininės reabilitacijos paslaugos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų;

22.2. asmenims, gyvenantiems pagal ilgalaikes slaugos arba ilgalaikes socialinės globos sutartis;

22.3. vaikams iki 14 metų.

VI. RINKLIAVOS PERMOKOS GRĄŽINIMO TVARKA
23.Rinkliavos permoka grąžinama, jeigu:

23.1. vietinės rinkliavos mokėtojas sumokėjo daugiau, negu nurodyta Deklaracijoje;

23.2. vietinės rinkliavos mokėtojas nepritaikė lengvatos asmenims, nurodytiems šių Nuostatų 22 punkte.

 1. Rinkliavos permoka grąžinama vietinės rinkliavos mokėtojui, kuris neturi įsiskolinimo už ankstesnį laikotarpį.
 2. Vietinės rinkliavos mokėtojas, norintis susigrąžinti Rinkliavą 23 punkte numatytais atvejais, Trakų rajono savivaldybės administracijai pateikia prašymą dėl pažymos apie vietinės rinkliavos grąžinimą išdavimo.
 3. Rinkliavos permoką grąžina Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į fizinių ir juridinių asmenų prašymus, su kartu pateiktais mokamųjų pavedimų arba kvitų originalais.

VII. RINKLIAVOS IŠIEŠKOJIMAS

 1. Nesumokėta Rinkliava iš vietinės rinkliavos mokėtojo išieškoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, įskaitant neteisminį ir teisminį skolų išieškojimą, naudojantis skolų išieškojimo įmonių bei antstolių paslaugomis, skolininkui padengiant teismo, atstovavimo-advokato, antstolio ir kitas išlaidas.

VIII. VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 1. Vietinės rinkliavos mokėtojas teikdamas informaciją apie nakvynių kainas privalo informuoti apgyvendinimo paslaugos gavėją apie Trakų rajono savivaldybės teritorijoje nustatytą Rinkliavą.
 2. Vietinės rinkliavos mokėtojas privalo:

29.1. vesti atskirą vietinės rinkliavos apskaitą, tinkamai fiksuoti Rinkliavos surinkimą apskaitos dokumentuose ir juos saugoti;

29.2. laiku pateikti Deklaracijas ir laiku sumokėti apskaičiuotą Rinkliavą.

 1. Vietinės rinkliavos mokėtojas turi teisę per 3 mėnesius patikslinti Trakų rajono savivaldybės administracijos Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriui pateiktą Deklaraciją.
 2. Vietinės rinkliavos mokėtojas, nepateikęs arba pateikęs klaidingą Deklaraciją, laiku nemokantis Rinkliavos, pažeidžia šiuos Nuostatus ir atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 3. Vietinės rinkliavos mokėtojas privalo sudaryti sąlygas Trakų rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai atlikti vietinės rinkliavos apskaičiavimo patikrinimą vietoje arba pareikalauti pateikti visus duomenis, reikalingus vietinės rinkliavos apskaitai ir kontrolei vykdyti.

IX.VIETINĖS RINKLIAVOS APSKAITA

 1. Vietinės rinkliavos apskaitai skiriama atskira Trakų rajono savivaldybės administracijos sąskaita.
 2. Vietinę rinkliavą administruoja ir apskaitą vykdo Trakų rajono savivaldybės administracija Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Vietinės rinkliavos ataskaita teikiama Trakų rajono savivaldybės interneto svetainėje www.trakai.lt pasibaigus ketvirčiui.

X. VIETINĖS RINKLIAVOS NAUDOJIMAS

36.Vietinė rinkliava naudojama Trakų rajono savivaldybės teritorijos:

36.1. infrastruktūros atnaujinimui ir plėtrai;

36.2. aplinkos tvarkymui;

36.3. saugumo užtikrinimui;

36.4. rinkodarai (informacijos, reklamos sklaidai ir kt.).

XI. VIETINĖS RINKLIAVOS RINKIMO KONTROLĖ

 1. Rinkliavos rinkimą kontroliuoja Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Vietinės rinkliavos administravimo veiksmai, neaprašyti šiuose Nuostatuose, atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais vietinių rinkliavų administravimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais.

DAUGIAU INFORMACIJOS <<<

Trakų rajono savivaldybės informacija


Atgal