Vidaus tvarkos taisyklės


Didesnis žemėlapio vaizdas

                               

VŠĮ TRAKŲ TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO
VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 Patvirtintos 2019 02 27 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-04

 ________

                               

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA TRAKŲ TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
                                                                                   

                                                                VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS IR ŽINIOS APIE ĮSTAIGĄ

 

1.Trakų turizmo informacijos centras yra Viešoji įstaiga (toliau tekste Įstaiga), vykdanti jai paskirtas funkcijas. Įstaigos kodas 181617868.  Įstaiga veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų ir kitais įstatymais bei Vyriausybės nutarimais, reguliuojančiais viešųjų įstaigų veiklą, taip pat vadovaujasi LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu, įstaigos įstatais, patvirtintais 2015 11 05 d. steigėjo ir įstaigos savininko, Trakų rajono savivaldybės tarybos, sprendimu Nr. S1-83, Tarybos sprendimais, įstaigos vadovo įsakymais ir kitais teisės aktais. Šių Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.

2.Asmuo, priimtas dirbti įstaigoje, supažindinamas su šiomis taisyklėmis, pareiginiais nuostatais pasirašytinai, saugos ir sveikatos instrukcijomis. Pasirašius darbo sutartį, laikoma, kad šalys susitarė dėl būtinųjų sutarties sąlygų, išvardytų šiuose aktuose.

3.Šios Taisyklės reglamentuoja konfidencialios informacijos, įskaitant asmens duomenis, apsaugą, įstaigos darbo ir poilsio laiką, bendruosius vidaus tvarkos reikalavimus, aprangos ir išvaizdos reikalavimus, elgesio reikalavimus ir darbuotojų atsakomybę.

4.Šių Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.

5.Už  šių Taisyklių įgyvendinimą atsako įstaigos direktorius, jam nesant (atostogų, komandiruočių, ligos ir kt. atvejais) – direktoriaus pavaduotojas.

 

 

 1. KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS, ĮSKAITANT ASMENS DUOMENIS, APSAUGA

 

2.1.Asmens duomenys VšĮ Trakų turizmo informacijos centre tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisės įstatymu ir jį įgyvendinančiais teisės aktais.

2.2.Darbuotojai, kurie tvarko asmens duomenis, privalo saugoti asmens duomenų paslaptį, jeigu teisės aktuose nenustatyta kitaip.

2.3.Darbuotojai privalo:

2.3.1. pasirašyti Konfidencialumo laikymosi pasižadėjimą (Taisyklių 1 priedas);

2.3.2. saugoti konfidencialią informaciją ir naudoti ją tik atliekant darbo funkcijas;

2.3.3. užtikrinti, kad konfidenciali informacija netaptų žinoma tokios teisės neturintiems asmenims;

2.3.4. neatskleisti konfidencialios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus;

2.3.5. konfidencialios informacijos nekopijuoti, nefotografuoti arba kitu būdu nedauginti, nedaryti jokių pakeitimų;

2.3.6. nenaudoti konfidencialios informacijos asmenims arba trečiųjų šalių interesams tenkinti;

2.3.7. užtikrinti, kad konfidenciali informacija darbuotoją, kuris vykdydamas darbo funkcijas turi teisę gauti tokią informaciją, pasiektų saugiu būdu;

2.3.8. imtis visų įstatymuose nustatytų priemonių, kad konfidenciali informacija nebūtų atskleista. Nurodytos darbuotojų atsakomybės galioja visą darbo santykių laikotarpį, perėjus dirbti į kitas darbo pareigas arba pasibaigus darbo santykiams;

2.3.9. visais atvejais, kai yra grėsmė dėl konfidencialios informacijos atskleidimo (bet koks įtartinas darbuotojų ar trečiųjų asmenų elgesys ar situacija, kurie gali kelti grėsmę konfidencialios informacijos saugumui), darbuotojas privalo pranešti tiesioginiam vadovui, o jo nesant, pavaduotojui.

2.4.Informacija, kuri VšĮ Trakų turizmo informacijos centre laikoma konfidenciali:

2.4.1. kiekvieno darbuotojo darbo užmokesčio dydis, tiek kiek atitinka teisės aktuose numatytą įpareigojimą pateikti duomenis apie darbuotojų darbo užmokestį įstaigos internetinėje svetainėje, gimimo data, asmens kodas, socialinio draudimo numeris, privatūs telefono numeriai, namų adresas, asmeniniai elektroninio pašto adresai, tautybė, sąskaitų bankuose numeriai, kita asmeninė darbuotojo informacija ir kiti darbuotojo asmens bei ypatingi asmens duomenys;

2.4.2. asmeninis prisijungimo prie darbuotojo paskyros slaptažodis;

2.4.3. kitų fizinių ir juridinių asmenų duomenys ir ypatingi asmens duomenys, kurie darbuotojui tapo žinomi vykdant darbo funkcijas;

2.4.4. VšĮ Trakų turizmo informacijos centro direktoriaus įsakymu sudaromų komisijų, darbo grupių ir kiti protokolai bei su jais susijusi medžiaga, išskyrus atvejus, kai komisijų, darbo grupių ar kituose protokoluose esanti informacija privalo būti atskleista asmenims, kurių atžvilgiu priimti protokoliniai sprendimai arba rekomendacijos;

2.4.5. svarstomos veiklos paraiškos ir prie jų pridedami dokumentai;

2.4.6. įstaigos gauti prašymai priimti administracinius sprendimus;

2.4.7. įstaigos procesiniai dokumentai, teikiami teismui;

2.4.8. informacija apie VšĮ Trakų turizmo informacijos centro apsaugos organizavimą, signalizacijos sistemą, kompiuterių bei kitos kompiuterinės informacijos apsaugos sistemą (pvz. serverių konfigūracijos duomenys (parametrai), prisijungimo prie vidaus ir išorinių informacinių technologinių sistemų, duomenų bazių vardai ir slaptažodžiai, naudojamos programinės įrangos licencijų numeriai ir kt.);

2.4.9. techninė ir finansinė informacija apie VšĮ Trakų turizmo informacijos centro veiklą, išskyrus tą informaciją, kuri yra viešai skelbiama bei tokio pobūdžio informacija ir duomenys, kurie turi būti pateikiami valstybės valdžios, valdymo, teisėsaugos arba kitoms institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

2.4.10. informacija apie VšĮ Trakų turizmo informacijos centro vykdomus projektus, kuri neskirta skelbti viešai;

2.4.11. informacija, kuri darbuotojui pateikta arba atskleista nurodant, kad tokia informacija turi būti laikoma konfidencialia.

2.4.12. informacija, kurios konfidencialumą nurodė juridinis ar fizinis asmuo kreipdamasis į VšĮ Trakų turizmo informacijos centrą ir jos atskleidimas nėra privalomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

2.4.13. informacija, kurią VšĮ Trakų turizmo informacijos centro vidaus dokumentai, įstaigos direktorius arba įgaliotas asmuo įvardija kaip konfidencialia.

2.5. Konfidenciali informacija gali būti išsaugota dokumentuose, magnetinėse laikmenose, kino ar fotojuostose, nuotraukose, kompiuterio diskuose, diskeliuose, USB ir kituose laikmenose, priešiniuose, brėžiniuose, schemose, ir bet kokiose kitose informacijos (duomenų) kaupimo (saugojimo) priemonėse. Konfidenciali informacija taip pat gali būti ir informacija, egzistuojanti žmogaus atmintyje ir neišsaugota
(neišreikšta) jokia materialia forma.

2.6. Taisyklių 2.3 punkte nustatyti VšĮ Trakų turizmo informacijos centro darbuotojų įsipareigojimai netaikomi konfidencialios informacijos atžvilgiu, kuri:

2.6.1. tapo viešai žinoma ir laisvai prieinama;

2.6.2. yra atskleidžiama trečiajai šaliai, turint VšĮ Trakų turizmo informacijos centro direktoriaus arba jo įgalioto darbuotojo sutikimą;

2.6.3. yra atskleidžiama vykdant teisėtą teismo ar kitų valdžios institucijų nurodymą;

2.6.4. privalo būti atskleista Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais.

2.7. Darbuotojai, vykdydami darbo funkcijas, susijusias su viešaisiais pirkimais, be šių Taisyklių, turi laikytis 2.3.1. papunktyje nurodyto Konfidencialumo pasižadėjimo, taip pat privalo pasirašyti viešųjų pirkimų tarnybos kartu su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija nustatytos formos nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.

III. DARBO IR POILSIO LAIKAS, DARBO UŽMOKESČIO MOKĖJIMAS

3.1. Darbo laikas VšĮ Trakų turizmo informacijos centre nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu ir įstaigos direktoriaus įsakymais.

3.2. Įstaigoje  yra nustatyta penkių darbo dienų savaitė su dviem poilsio dienomis, dirbama slenkančiu darbo grafiku.

3.3. Darbuotojams poilsio laikas nustatomas vadovaujantis Darbo kodeksu.

3.4. Darbuojas turi laikytis VšĮ Trakų turizmo informacijos centro nustatyto darbo laiko ir poilsio režimo. Dirbantiems  8  val. kompiuteriu  nustatomos  10 min. specialios  pertraukos  kas 1  darbo  valanda.

3.5. Įstaigoje taikomas neturistinio sezono ir  turistinio sezono darbo laikas.

3.6. Neturistinio sezono metu dirbama (spalis – balandis):

3.6.1. darbo dienomis (pirmadieniais penktadieniais) nuo 8.00 val. iki 17.00 val., savaitgaliais:  nuo 8 .00 – 10.00 val. (atnaujinama www.trakai-visit.lt ir FB puslapių aktuali informacija, atsakoma į el. paklausimus, sutvarkomos / papildomos prekės), nuo 10.00 iki 17.00 val. – darbas su turistais;

3.6.2. Įstaigos finansininkui, dirbančiam Trakų TIC-e antraeilėse pareigose, nustatyti tokį darbo grafiką – pirmadieniais-penktadieniais: 7.00 – 8.00 val. ir nuo 17.00 – 20.00 val.

3.6.3. Įstaigoje pietų pertrauka nuo 12.00 iki 13.00 val., išskyrus direktoriaus įsakymuose nurodytus pakeitimus;

3.6.4. VšĮ Trakų turizmo informacijos centro darbuotojai, dirbantys tiesiogiai su turistais, atliekantys asmenų konsultavimo funkcijas, kai vienu metu dirba daugiau  nei vienas darbuotojas,  priima asmenis ir pietų pertraukos metu, pakeisdami vienas kitą. Darbuotojų, dirbančių šiame punkte nustatytos pietų pertraukos metu, pietų pertrauka yra 1 val. ir derinama tarpusavyje ir su vadovu;

3.6.5. Šventinėmis dienomis nedirbama.

3.7. Turistinio sezono pradžia – gegužės 01 d., pabaiga – rugsėjo  30 d.

Įstaigos direktorius atskiru įsakymu turistinio sezono pradžią gali skelbti anksčiau, o užbaigti – vėliau.

Turistinio sezono metu Įstaigos darbuotojai dirba pagal patvirtintą Įstaigos direktoriaus slenkantį darbo grafiką.:

3.7.1. pirmadienis – sekmadienis nuo 9 – 18 val., švenčių dienų išvakarėse nuo 9.00 val. iki 18.00 val., šventinėmis dienomis nuo 9.00 iki 18.00 val.;

3.7.2. pietų pertrauka nuo 12.00 iki 13.00 val., išskyrus direktoriaus įsakymuose nurodytus pakeitimus;

3.7.3. VšĮ Trakų turizmo informacijos centro darbuotojai, dirbantys tiesiogiai su turistais, atliekantys asmenų konsultavimo funkcijas, kai  vienu metu dirba ne mažiau nei vienas darbuotojas,  priima asmenis ir pietų pertraukos metu, pakeisdami vienas kitą. Darbuotojų, dirbančių šiame punkte nustatytos pietų pertraukos metu, pietų pertrauka yra 1 val. ir derinama tarpusavyje ir su vadovu.

3.8. Įvertinant darbuotojų skaičių Įstaigoje ir siekiant užtikrinti nepertraukiamą Įstaigos veiklą savaitgaliais ir šventinėmis dienomis – į slenkantį daro grafiką įtraukiamas ir direktoriaus pavaduotojas.

3.9. Įstaigos darbuotojų komandiruočių, atostogų, ligos ar kt. neatvykimo į darbą atvejais, įstaigos direktorius įtraukiamas į slenkantį darbo grafiką.

3.10. Darbuotojų darbo grafikai skelbiami viešai ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki jų įsigaliojimo.

3.11. Darbuotojams, vadovui sutikus, gali būti nustatytas ne visas darbo dienos ar darbo savaitės laikas arba atskiras grafikas, netaikant nustatytų reikalavimų dėl darbo laiko pradžios, pabaigos ir kasdieninės darbo laiko trukmės. Minėtų darbuotojų atskirus darbo grafikus tvirtina  VšĮ Trakų turizmo informacijos centro direktorius. Tokių darbuotojų faktiškai dirbtą laiką įstaigos darbuotojas, atsakingas už darbo laiko apskaitą tiksliai pažymi darbo laiko apskaitos žiniaraštyje.

3.12. Darbuotojai  turi teisę darbo funkcijas atlikti ir VšĮ Trakų turizmo informacijos centro ne darbo metu, poilsio ir švenčių dienomis, informavęs apie tai Įstaigos vadovą ar jį pavaduojantį asmenį.

3.13. Darbuotojai, išeidami iš įstaigos patalpų darbo laiku (išskyrus pietų laiką)  darbo tikslais, turi apie tai informuoti vadovą bei nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. Norėdami išvykti nedarbo tikslais, darbuotojai turi gauti vadovo sutikimą.

3.14. Darbuotojai, negalintys laiku arba visą darbo dieną atvykti į darbą, apie tai nedelsiant tą pačią dieną turi informuoti vadovą ir nurodyti neatvykimo  ar vėlavimo priežastis. Jei darbuotojai dėl tam tikros priežasties patys informuoti negali, tai gali padaryti ir kiti asmenys.

3.15. Darbuotojų dirbtą laiką ir neatvykimo atvejus direktoriaus pavaduotojas, atsakingas už darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymą, žymi darbo laiko apskaitos žiniaraštyje. Darbo laiko apskaitos duomenis kas mėnesį tvirtina vadovas.

3.16. Darbuotojams kasmetinės atostogos suteikiamos pagal einamųjų metų pradžioje nustatytą kasmetinių atostogų eilę šia tvarka:

3.16.1. iki kiekvienų metų kovo 15 d. darbuotojai žodžiu ar raštu pareiškia savo pageidavimus dėl kasmetinių atostogų pateikia vadovui;

3.16.2. VšĮ Trakų turizmo informacijos centro vadovas, atsižvelgdamas į darbuotojų pageidavimus ir užtikrinant, kad įstaigos funkcijos būtų vykdomos nepertraukiamai, parengiamas kasmetinių atostogų grafikas.

3.17. Kasmetinių atostogų suteikimas:

3.17.1. Kasmetinės atostogos turi būti suteikiamos bent kartą per darbo metus. Bent viena iš kasmetinių atostogų dalių negali būti trumpesnė, kaip dešimt darbo dienų, o jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, atostogų dalis negali būti trumpesnė kaip dvi savaitės;

3.17.2. Už pirmuosius darbo metus visos kasmetinės atostogos paprastai suteikiamos išdirbus bent pusę darbo metams tenkančių darbo dienų skaičiaus. Nesuėjus šešiems nepertraukiamojo darbo mėnesiams, darbuotojo prašymu kasmetinės atostogos suteikiamos:

1) nėščioms darbuotojoms prieš nėštumo ir gimdymo atostogas arba po jų;

2) tėvams jų vaiko motinos nėštumo ir gimdymo atostogų metu, prieš tėvystės atostogas arba po jų;

3) už antruosius ir paskesnius darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos bet kuriuo darbo metų laiku, pagal kasmetinių atostogų suteikimo eilę darbovietėje.

3.17.3. kasmetinių atostogų suteikimo eilė darbovietėje sudaroma, atsižvelgiant į šių darbuotojų pageidavimus (prioriteto tvarka):

1) nėščios darbuotojos ir darbuotojai, auginantys bent vieną iki trejų metų;

2) darbuotojai, auginantys bent vieną vaiką iki keturiolikos metų ar neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų;

3) darbuotojai, auginantys du ir daugiau vaikų;

4) darbuotojai, paskutiniais kalendoriniais metais atostogavę mažiau negu dešimt darbo dienų;

5) darbuotojai, turintys nepanaudotų kasmetinių atostogų už praėjusius darbo metus.

3.17.4. darbdavys privalo tenkinti darbuotojo prašymą suteikti kasmetines atostogas:

1) nėščioms darbuotojoms prieš nėštumo ir gimdymo atostogas arba po jų;

2) tėvams jų vaiko motinos nėštumo ir gimdymo atostogų metu, prieš tėvystės atostogas arba po jų;

3) darbuotojams, kurie nenutraukdami darbo, derinami kasmetines atostogas prie egzaminų, įskaitų laikymo, diplominio darbo rengimo;

4) darbuotojams, slaugantiems sergančius šeimos narius ir neįgaliuosius, taip pat asmenims, sergantiems chroniškomis ligomis, kurių paūmėjimas priklauso nuo atmosferos, esant sveikatos priežiūros įstaigos rekomendacijai.

3.18. Kasmetinės atostogos įforminamos darbdavio įsakymu.

3.19. Kiekvieno darbuotojo darbo užmokestis nustatomas direktoriaus įsakymu, pasirašant darbo sutartį:

3.19.1. visiems Įstaigos darbuotojams garantuojamas pareigybių apraše ir darbo sutartyje patvirtintas pastovus pareiginis atlygis, kuris mokamas nepriklausomai nuo Įstaigos darbuotojo pasiektų rezultatų;

3.19.2. darbo užmokestis mokamas ne mažiau kaip  du kartus per mėnesį;

3.19.3. darbo užmokestis už atostogas mokamas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki prasidedant atostogoms;

3.19.4. už darbą švenčių dienomis darbuotojams mokama įstatymų nustatyta tvarka;
3.19.5. darbuotojui,  esant  komandiruotėje išeiginėmis ar šventinėmis  dienomis, suteikiamos išeiginės arba mokama LR darbo kodekso nustatyta tvarka.  Darbuotojui, dirbančiam slenkančiu grafiku ir esant  komandiruotėje šventinėmis  dienomis, mokama LR darbo kodekso nustatyta tvarka;

3.19.6. kasmet iki einamųjų metų kovo 1 d. kiekvienas Įstaigos darbuotojas įvertinamas pagal praėjusių metų pasiektus rezultatus. Vertinimą atlieka Įstaigos vadovas ir pagal jo pateiktą veiklos vertinimo išvadą nustatoma skirti ar neskirti kintamąją darbo užmokesčio dalį, kuri galiotų nuo einamųjų metų kovo  1 d. iki sekančių metų vasario 28 (29) d.;

3.19.7. atsiskaitymo lapeliai darbuotojui siunčiami jų asmeniniu elektroniniu paštu;

3.19.8. darbuotojai  skatinami ar jiems  skiriamos nuobaudos LR darbo kodekse nustatyta tvarka;

3.19.9. išmokėtas vienkartines išmokas švenčių, jubiliejų (40, 50 metų) proga, už gerus darbo rezultatus, materialines pašalpas į vidutinį darbo užmokesčio skaičiavimą įtraukiami prie to mėnesio atlyginimo, kada jos buvo gautos  (apskaičiuotos);

3.19.10.Materialinės pašalpos:

1) Įstaigos darbuotojams, kurių materialinė būklė tapo sunki dėl jų pačių ligos, šeimos narių (sutuoktinio, vaiko (įvaikio), motinos (įmotės), tėvo (įtėvio), brolio (įbrolio), sesers (įseserės), taip pat išlaikytinių, kurių globėju ar rūpintoju yra paskirtas darbuotojas, ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, jeigu yra biudžetinės įstaigos darbuotojo rašytinis prašymas ir pateikti atitinkamą aplinkybę patvirtinantys dokumentai, gali būti skiriama iki 2 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa iš įstaigai skirtų lėšų.

2) Mirus Įstaigos darbuotojui, jo šeimos nariams iš Įstaigai skirtų lėšų gali būti išmokama iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa, jeigu yra jo šeimos narių rašytinis prašymas ir pateikti mirties faktą patvirtinantys dokumentai.

3) Materialinę pašalpą Įstaigos darbuotojams, išskyrus Įstaigos vadovą, skiria biudžetinės įstaigos vadovas iš Įstaigai skirtų lėšų. Įstaigos vadovui materialinę pašalpą skiria savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija iš jo vadovaujamai Įstaigai skirtų lėšų.

 

 1. BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI

4.1. Darbuotojai, pradėdami dirbti, susipažįsta su šiomis Taisyklėmis, pareigybės aprašymu ir kt. tvarkomis bei instrukcijomis.
4.2. Darbuotojai privalo laikytis darbo tvarkos, darbo drausmės ir tarnybinės etikos.
4.3. Darbuotojams draudžiama:
4.3.1. darbo metu būti neblaiviems, apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų. Darbuotojas, pastebėjęs kitą neblaivų ar apsvaigusį nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų darbuotoją, privalo apie tai nedelsiant pranešti vadovui;
4.3.2. rūkyti VšĮ Trakų turizmo informacijos centro patalpose ir kiemo teritorijoje;
4.3.3. laikyti maisto produktus ir gėrimus matomoje vietoje, asmenų aptarnavimo vietose ir vartoti maisto produktus ar gėrimus asmenų aptarnavimo metu;
4.3.4. maisto atliekas mesti į šiukšliadėžes, esančias aptarnavimo vietoje;
4.3.5. darbo laiku užsirakinti darbo patalpose, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktuose nustatyta kitaip;
4.3.6. be vadovo  žinios ir atitinkamų dokumentų įforminimo išnešti už Įstaigos patalpų ribų įstaigos apskaityto turto;
4.3.7. be vadovo sutikimo pavesti atlikti savo pareigas kitam darbuotojui;
4.3.8. leisti pašaliniams asmenims naudotis VšĮ Trakų turizmo informacijos centro kompiuterine ir programine įranga, telefono, fakso aparatais, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis, išskyrus viešosios prieigos atviro informavimo sistemas;
4.3.9. palikti be priežiūros įjungtus VšĮ Trakų turizmo informacijos centro pagalbinėse  patalpose esančius elektros prietaisus;
4.3.10. vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius;
4.3.11. laikyti darbo vietoje necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir orumą turinio informaciją;
4.3.12. asmeninius daiktus laikyti prie kasos aparato ar prie seifo. Rankinės, piniginės ir kt. asmeniniai daiktai turi būti laikomi tik sandėlio patalpose;
4.3.13. perduoti kabinetų ir seifo  raktus, signalizacijos kodus pašaliniams asmenims.
4.4. Darbuotojai privalo:
4.4.1. tinkamai (pagal pareigybės aprašymą) atlikti pavestą darbą;
4.4.2. laikytis saugos darbe taisyklių su kuriomis, atsižvelgiant į darbo pobūdį, jie supažindinami prieš pradedant darbą, pasirašant įvadiniame instruktavimo žurnale;
4.4.3. visose Įstaigos patalpose palaikyti tvarką ir švarą, užtikrinti jų estetiškumą;
4.4.4. prižiūrėti švarką ir tvarką  įėjimo į pastatą prieigose;
4.4.5. darbo vietoje laikyti tvarkingai sudėtus dokumentus ir kitas darbui reikalingas priemones;
4.4.6. užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik jiems esant;
4.4.7. racionaliai ir taupiai bei tik su darbu susijusiais tikslais naudoti darbo priemones, transportą, elektros energiją, ir kitus Įstaigos materialinius išteklius;
4.4.8. apie pastebėtus gedimus arba trūkumus nedelsiant pranešti vadovui arba jį pavaduojančiam darbuotojui, kuris pagal situaciją, turi pavesti sutvarkyti ar imtis priemonių gedimams ir trūkumams pašalinti.  Ryšių    techniką  ir  biuro  įrangą  prižiūri  ir  taiso juridiniai / fiziniai asmenys, galintys atlikti  tokio pobūdžio  darbus  ir išrinkti  pagal Viešųjų  pirkimų  įstatymą;
4.4.9. kasdien baigiant darbą palikti darbo vietą, patalpą ir įėjimo į patalpas vidaus ir išorės erdvę tvarkingas;
4.4.10. darbuotojai lankytojų aptarnavimo patalpose darbo metu turi nešioti identifikacinę kortelę, kurioje nurodomas darbuotojo vardas ir pareigybės pavadinimas (lietuvių /anglų kalba).
4.5. Turto apsauga:
4.5.1. Visi įstaigos darbuotojai, priimami į darbą, pasirašo materialinės atsakomybės sutartį;
4.5.2. nuo visų Įstaigos patalpų atsarginiai raktai laikomi seife;
4.5.3. darbuotojas, kuris paskutinis išeina iš darbo patalpos ( darbo pabaigoje ir pietų pertraukai) privalo užrakinti seifą,  uždaryti lankus, išjungti iš elektros tinklo  buitinius elektros prietaisus, naudojamus darbe, užsukti čiaupus ir patikrinti ar durys užsirakino, pajungti patalpose signalizaciją;
4.5.4. įvykus vagystei ar kėsinimuisi apiplėšti, tai pastebėjęs darbuotojas, privalo nedelsiant apie tai pranešti policijai, informuoti įstaigos vadovą. Darbuotojai privalo imtis operatyvių veiksmų užtikrinti turto apsaugai arba nuostoliams sumažinti.
4.6.Darbuotojai, kuriems priskirti tarnybiniai mobilieji telefonai, privalo jais naudotis pagal VšĮ Trakų turizmo informacijos centro direktoriaus patvirtintą tarnybinių mobiliųjų telefonų naudojimo tvarką.
4.7.Darbuotojas, praradęs įstaigos patalpų, darbo kabineto durų raktus, įstaigos transporto raktus ir / ar dokumentus, privalo nedelsdamas apie tai informuoti direktorių. Darbuotojas atlygina įstaigos patirtus nuostolius dėl įstaigos patalpų bei darbo kabineto, seifo  raktų, transporto raktų ir /ar dokumentų  praradimo, išskyrus jei šie prarasti dėl vagystės ir apie tai tinkamai pranešta ikiteisminio tyrimo institucijoms arba pateikus kitus įrodymus, kad šie prarasti dėl darbuotojo kaltės.
4.8. Įstaigos apvalus antspaudas  saugomas seifo viršutinėje dalyje.  Už jo naudojimą atsako darbuotojas, kuris pagal  pareigines  instrukcijas pavaduoja direktorių.
4.9. Darbuotojai privalo pranešti Įstaigos vadovybei apie jiems žinomus korupcijos Įstaigoje atvejus, su kuriais susiduria atlikdami savo pareigas.
4.10. Darbuotojai, atleidžiami iš pareigų, Įstaigos vadovui turi perduoti reikalus, nebaigtus vykdyti pavedimus, dokumentus, turimas bylas, darbo pažymėjimą, seifo ir įstaigos įėjimo raktus, už Įstaigos lėšas įgytas knygas, kitus leidinius, technines priemones, antspaudus bei vardinius spaudus ir kitą patikėtą turtą. Perdavimas įforminamas perdavimo – priėmimo aktu.
4.11. Su Lietuvos žiniasklaidos atstovais bendrauja  įstaigos direktorius. Jo atostogų, komandiruočių, ir kt. įstatymų numatytais neatvykimo į darbą atvejais, bendrauja  direktoriaus pavaduotojas. Su užsienio žiniasklaidos atstovais – direktoriaus įsakymu paskirtas Įstaigos darbuotojas. Duodant interviu – prašyti klausimus pateikti iš anksto el.paštu.

 1. DARBŲ SAUGOS IR PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMAI

5. Darbuotojų sauga ir sveikata VšĮ Trakų turizmo informacijos centre organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatomis ir kitais darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais teisės aktais:
5.1. darbuotojai privalo laikytis patvirtintų Įstaigos darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų, su kuriais supažindinami pasirašytinai, reikalavimų;
5.2. už darbuotojų instruktavimą atsakingas Įstaigos vadovas, turintis darbų saugos ir sveikatos tarnybos pažymėjimą ir kuriam tai priklauso pagal pareiginę instrukciją;
5.3. priešgaisrinė apsauga Įstaigoje vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo nuostatomis ir kitais norminiais aktais:
5.3.1. įstaigai priklausančiose patalpose ir bendrose su Trakų krašto tradicinių amatų centru patalpose turi būti griežtai laikomasi priešgaisrinės saugos reikalavimu:
1) kilus gaisrui darbuotojas privalo skambinti telefonu 112 ir iškviesti pagalbą, pranešti vadovui ir tuoj pat pradėti gesinimo darbus. Jei yra nukentėjusių, išvesti (išnešti) juos į saugias patalpas arba lauką, gelbėti materialines vertybes, jeigu negresia pavojus jų pačių gyvybei;
2) buitiniai elektros prietaisai, naudojami darbe, turi būti techniškai tvarkingi. Draudžiama juos palikti be priežiūros, draudžiama savavališkai naudoti papildomas šildymo priemones;
3) kiekvienas darbuotojas privalo žinoti, kur ir kaip išdėstyti gesintuvai ir kitas priešgaisrinis inventorius bei kaip elgtis gaisro atveju.
5.4. Civilinė sauga VšĮ Trakų turizmo informacijos centre vykdoma vadovaujantis Lietuvos respublikos civilinės saugos įstatymo nuostatomis ir kitais norminiais aktais.
5.5. Įstaigos darbuotojai, išgirdę sirenos ar radijo pranešimą apie susidariusią ekstremalią situaciją, išjungia šviesą bei elektros prietaisus ir renkasi lauke prie pagrindinių durų, laukdami konkrečių VšĮ Trakų turizmo informacijos centro vadovybės nurodymų.

 1. APRANGOS, IŠVAIZDOS IR ELGESIO REIKALAVIMAI
  6.1. Darbuotojai reprezentuoja Įstaigą, todėl turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga – dalykinio stiliaus, švari ir tvarkinga.
  6.2. Darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys piliečių ir kitų asmenų, nedalyvaujantys posėdžiuose, komisijų veikloje, susijusioje su atstovavimu įstaigai arba jos reprezentavimu, vieną dieną per savaitę (penktadieniais) gali dėvėti laisvalaikio stiliaus drabužius.
  6.3. Įstaigos vadovas arba jo pavaduotojas, kurio nuomone darbuotojo apranga ir išvaizda neatitinka šių taisyklių VI skyriaus reikalavimų, įpareigoja darbuotoją ateityje rengtis ir tvarkytis tinkamai.
  6.4. Darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja Įstaigą ir Trakus, todėl privalo laikytis pagarbos žmogui ir valstybei, teisingumo, nešališkumo, nesavanaudiškumo, padorumo, atsakomybės, viešumo ir pavyzdingumo principų.
  6.5. Darbuotojai turi vienodai elgtis su visais žmonėmis, nepaisydamas tautybės, rasės, lyties, kalbos, kilmės, socialinės padėties, religinių įsitikinimų ir politinių pažiūrų.
  6.6. Darbuotojams draudžiama naudotis valstybės ar savivaldybės nuosavybe ne tarnybinei veiklai, taip pat naudotis tarnybine ar su tarnyba susijusia informacija kitaip, negu nustato įstatymai ar kiti teisės aktai.
  6.7. Darbuotojams draudžiama turėti asmeninių interesų, naudotis tarnybine padėtimi ir siekti naudos sau, savo šeimai, artimiesiems ar draugams, vykdant tarnybines pareigas.
  6.8. Darbuotojai turi vadovautis savo veikloje visuomenės viešaisiais interesais, įstatymų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto.
  6.9. VšĮ Trakų turizmo informacijos centre turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė atmosfera, darbuotojai turi pagarbiai elgtis vieni su kitais, aptarnaujamais ir kitais asmenimis. Draudžiama lankytojų patalpose groti muziką (įskaitant ir CD),  klausyti muzikines radijo ar internetu transliuojamas muzikines pramogines laidas. Leidžiama klausyti informacines žinių laidas.

 VII. DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ
7.1.Darbuotojui, pažeidusiam šias taisykles, taikoma tarnybinė ar drausminė atsakomybė.
7.2.Darbuotojų tarnybinę ir drausminę atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.

  VIII. BAIGIAMOS NUOSTATOS

8.1. VšĮ Trakų turizmo informacijos centro darbuotojų veiklos sritis, kurių nereglamentuoja šios Taisyklės, reglamentuoja konkrečiai veiklos sričiai VšĮ Trakų turizmo informacijos centro direktoriaus įsakymais patvirtintos taisyklės, tvarkos, reglamentai, tvarkų aprašai ar kiti dokumentai.
8.2. Šių Taisyklių reikalavimų privalo laikytis visi VšĮ Trakų turizmo informacijos centro darbuotojai, kurie šiomis Taisyklėmis supažindinami pasirašytinai.
8.3. Šios Taisyklės gali būti keičiamos VšĮ Trakų turizmo informacijos centro direktoriaus įsakymu.

_____________________________________________________________

Trakų turizmo informacijos centro darbuotojai palaiko   Pasaulio turizmo etikos kodekso nuostatas.


Atgal